1
Дружественият дял най-общо е частта от капитала, с която всеки съдружник участва във фирмата. Заради динамичните отношения в трудовия оборот, продажбата на дружествени дялове е тема, която интересува всеки от (съ)притежателите на фирмена част. Независимо дали имате достатъчно средства и искате да се превърнете в съдружник към вече съществува фирма, или към вашата фирма са насочени атрактивни инвестиции, важно е да сте запознати с процедурата по продажба на дружествени дялове.
516 Views
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments